AQUÍCOLA
Assegurances que cobreixen la Mortalitat i/o Pèrdua de peixos i/o crustacis criats en piscifactories, tant d'Instal·lacions a Mar (Offshore) com d'Instal·lacions a Terra (Onshore). Les cobertures poden ser acordades en base a una selecció de Riscos Nominats o cobertura a Tot Risc, segons les necessitats del piscicultor i tipologia del risc.

Principals produccions assegurables: Orada, Llobarro, Corbina, Turbot, Besuc, Tonyina, Truita, Llenguado, Musclo, entre d'altres.

ASSEGURANÇA AGRÀRIA COMBINADA: AGROSEGURO
Treballem totes les línies d'assegurança d'Aqüicultura contemplades en els "Plans Anuals d'Assegurança Agrària Combinada" (AGROSEGURO).

ASSEGURANÇA D'EXISTÈNCIES D'AQÜICULTURA MARINA (Offshore)
Produccions en Gàbies i Plataformes Marines, Vivers submergits per a la Cria del Turbot, "Batees" de Musclos, Cria de Pop, entre d'altres.

Es cobreix la Mortalitat o Pèrdua de l'stock degut a: Contaminació, Actes Malintencionats, Robatori, Danys per Depredadors o Organismes Aquàtics, Danys per Tempestes, Llamp, Marees, Col·lisió, Fallida Estructural dels Equips, Congelació, Danys per Gelada, Gel, Desoxigenació deguda a Activitat Biològica o Canvis en les Condicions Físiques i Químiques de l'Aigua, incloent-hi els Surgiments Bentònics i Altes Temperatures de l'Aigua, qualsevol altre Canvi en la Concentració dels Constituents Químics habituals de l'Aigua, incloent-hi els Canvis en el pH o la Salinitat, Malalties, etc.

ASSEGURANÇA D'EXISTÈNCIES D'AQÜICULTURA EN TERRA (Onshore)
Producció Intensiva en Tancs, Cria Semi-intensiva en Naus i Canals, Estuaris "Esteros", "Hatcheries", "Nurseries", entre d'altres.

Es cobreix la Mortalitat o Pèrdua de l'stock degut a: Contaminació, Actes Malintencionats, Robatori, Depredadors, Inundacions, Danys per Tempestes, Enfonsaments, Esfondraments, Fallida Estructural, Trencament o Obstrucció de qualsevol part del Sistema de Subministrament d'Aigua, Sequera, Incendi, Llamp, Explosió, Terratrèmol, Congelació, Gelada, Gel, Avaria Mecànica o Dany Accidental de la Maquinaria, Danys Elèctrics, Caiguda o Interrupció del Suministrament de l'Electricitat, Electrocució, Desoxigenació deguda a Activitat Microbiologica o Altes Temperaturs de l'Aigua, qualsevol altre canvi en la Concentració del Constituents Químics habituals de l'Aigua incloent canvis en el pH i/o Salinitat, Malalties, etc.

ASSEGURANÇA DE TRANSPORT MARÍTIM DE PEIXOS VIUS
Remolcat de Tonyines vives, Transport Terrestre i Marítim d'Alevins, entre d'altres.

EQUIPAMIENTS I INSTAL·LACIONS D'AQÜICULTURA
Gàbies, Xarxes, Entramats, Boies, Estructura i Equips en Terra, entre d'altres.

ASSEGURANCES A MIDA
Desenvolupem programes específics amb Companyies altament especialitzades en el sector de l'Aqüícultura, tant espanyoles com estrangeres.