Avís Legal


Cumpliment de la LSSI
En cumplimient de l'artícle 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. informa:

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. és una Corredoria d'assegurances i Reassegurances, amb domicili social a l'Avinguda Cerdanyola 79-81 1º OF11, Sant Cugat del Vallés, amb e-mail blat@blatseguros.com, amb el domini www.blatseguros.com. L'empresa està inscrita amb el NIF B58064056 del Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 6734, Libro 6014, Sección 2, Folio 90, hoja 80167.

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. és una marca comercial registrada en el Botlletí Oficial de la Propietat Industrial (B.O.P.I) de Barcelona amb el numero 282.779(4), clase 36.

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L., està inscrita en el Registre de la D.G.S. y F.P. amb les claus J-378 (Corredors d'Assegurances) RJ-0012 (Corredors de Reassegurances), té concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i constituida garantia segons el que està establert a la Llei de Mediació 26/2006 .

Política de privacitat

El tractament de les dades personals i la tramesa de comunicacions por mitjans electrònics estan ajustats a la normativa segons el que està establert en la Llei Orgànica 15/1999,de13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal ( B.O.E 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. 12/07/2002). BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. ha instal-lat les mesures de seguretat necessaries en la web per poder garantir la seguretat dels seus continguts i les dades personals amagatzemades en els seus sistemes d'informació.

Actualització Política de Privacitat de PD
Informació Detallada sobre protecció de dades personals

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades
Dades del responsable del tractament i de contacte:

Finalitats del tractament
1-Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
2-Sol-licitud de pressupostos d’assegurances a les entitats asseguradores, per prestar-li l’assessorament objectiu del contracte d’assegurances que s’ajusti a les seves necessitats.
3-Contractació, manteniment i gestió del contracte d’assegurances, inclosa la tramitació de sinistres i enviament de comunicacions informatives relacionades amb el contracte d’assegurances.
4-Comunicació de les seves dades a entitats reasseguradores per a la celebració de contractes de reassegurances o en coasseguro.
5-Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
6-Comunicació de dades a les Administracions públiques competents, a Jutjats i Tribunals o a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat quan procedeixi pel compliment d’una obligació legal.
7-Tractament de dades quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una Llei, que podrà determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte del mateix, així com les cessions que procedeixin del compliment de l’obligació legal.
8-Condicions especials al tractament, tals com l’adopció de mesures addicionals de seguretat o altres d’anàloga naturalesa, en consonància amb el disposat al Reglament Europeu de Protecció de Dades.
9-Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de feina a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. BLAT tractarà les dades e informació aportada pels procediments de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per allò les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració i/o accés no autoritzat.

Criteris de conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant la vigència de la relació contractual. Finalitzada aquesta, BLAT mantindrà les seves dades durant els terminis de prescripció legal, així com durant el temps que sigui necessari pel compliment de les finalitats anteriorment descrites.

Legitimació
Legitimació per la mediació en la execució d’un contracte d’assegurances i/o reassegurances (*)
1-Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
2-Sol-licitud de pressupostos d’assegurances a les entitats asseguradores, per prestar-li l’assessorament objectiu del contracte d’assegurances que s’ajusti a les seves necessitats.
3-Contractació, manteniment i gestió del contracte d’assegurances, inclosa la tramitació de sinistres i enviament de comunicacions informatives relacionades amb el contracte d’assegurances.
4- (*) En el supòsit de no facilitar les dades, el contracte no es podrà subscriure.
5-Comunicació de les seves dades a entitats reasseguradores per a la celebració de contractes de reassegurances o en coasseguro.
6-Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

Legitimació pel compliment d’una obligació legal.
1-Comunicació de dades a les Administracions públiques competents, a Jutjats i Tribunals o a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat quan procedeixi pel compliment d’una obligació legal.
2-Tractament de dades quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una Llei, que podrà determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte del mateix, així com les cessions que procedeixin del compliment de l’obligació legal.
3-Condicions especials al tractament, tals com l’adopció de mesures addicionals de seguretat o altres d’anàloga naturalesa, en consonància amb el disposat al Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Legitimació per consentiment de l’interessat.
1-Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
2-Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de feina a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. BLAT tractarà les dades e informació aportada pels procediments de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per allò les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració i/o accés no autoritzat.
3-Fins publicitaris i de prospecció comercial.

Destinataris
Son destinataris a més de BLAT, les autoritats competents en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, la companyia o companyies asseguradores i/o reasseguradores per les que intermediem la seva pòlissa o pòlisses o les tarifiquem prèviament. Aquestes comunicacions son requisits legals i contractuals pel desenvolupament de la nostre activitat de mediació d’assegurances i reassegurances.

Procedència
Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors, mitjançant correu electrònic, sol.licitud d’assegurança de l’interessat, formulari i/o qüestionari d’assegurança de l’interessat, que formen part del contracte d’assegurances.
Categoria de Dades que podem tractar

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtindré confirmació sobre si, a BLAT, estem tractant dades personals que els hi afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per els fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstancies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BLAT deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la Portabilitat: Els interessats podran sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades que van facilitat a BLAT.
Per exercir els drets esmentats, l’interessat haurà de dirigir sol·licitud degudament complimentada i acompanyada de document indentificatiu a lopd@blatseguros.com o per correu postal a l’atenció del Responsable PD a Avda. Cerdanyola 79-81 1º Of.11. Sant Cugat del Vallès, 08172 de Barcelona.
L’interessat podrà en qualsevol moment retirar el consentiment a les finalitats especifiques descrites en l’apartat “Legitimació per consentiment de l’interessat”, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Actualitzacions i modificacions 
BLAT es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per el correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si hi hagués alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en que accedeixi al lloc web.

Formulari d' informació general mínima per corredories d'assegurances

En compliment d’allò establert a la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació en assegurances i reassegurances privades, li proporcionem expressament la informació i li demanem les autoritzacions que es fan constar a continuació:

BLAT CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES S.L. (en endavant BLAT), domicili a Av. Cerdanyola, 78-81 1er. Of. 11, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. i CIF B58064056.

Som inscrits al registre de la DGSFP del Ministeri d´Economia i Hisenda amb el número J-378 Corredors d’Assegurances i amb el número RJ-0012 Corredors de Reassegurances.

Pot fer les comprovacions oportunes a l’organisme abans esmentat a Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es

No ostentem cap participació directa o indirecta en el capital social de cap entitat asseguradora. Cap entitat asseguradora o cap empresa vinculada amb elles ostenta cap participació en el nostre capital social.

Som obligats a proporcionar un assessorament professional objectiu sobre el tipus de contracte d´assegurança que s´ajusti a les seves necessitats.

De conformitat amb allò establert a l´Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), l´informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al nostre Departament d´atenció al client, quina adreça és: Dept. d’atenció al client del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona (Pg. Sant Joan, 33, 08010 Barcelona i elcol-legi@elcol-legi.org), que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament de l´esmentat Departament. Es competent sobre aquestes qüestions la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es), no obstant que és precís esgotar prèviament la via de la queixa o reclamació davant del nostre Departament per poder formular-les davant de l’esmentat organisme.

La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenen com a base les seves informacions i dades sobre el risc i cobertures que finalment resultin del seu interès. Li recordem la importància de que revisi en el seu moment les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa, i que si observa qualsevol error o divergència respecte als termes acordats i/o la seva petició ens les faci saber d’immediat. Hi ha un termini de 30 dies d´ençà l´entrega de la pòlissa per demanar la seva esmena, transcorregut el qual s´estarà al contingut de la pòlissa en aquests aspectes.

Mentre no revoqui aquest encàrrec, AUTORITZA a BLAT a que traslladi en el seu nom les comunicacions que ens faci arribar, inclusiu les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa; en aquests últims casos, haurà de comunicar-lo prèviament a BLAT expressament. També AUTORITZA a que, mentre no revoqui aquest encàrrec pugui cursar-me ofertes i donar-me assessorament en ordre a noves contractacions d’assegurança del meu possible interès.

En compliment d’allò establert a l’art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem així mateix del següent:
a) A BLAT disposem d’un fitxer i base de dades dels nostres clients, que recull les dades necessàries per un eficaç compliment de les nostres funcions i tasques professionals i comercials, així com per a l’acompliment de les nostres obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Aquestes dades es conservaran mentre la seva pòlissa/pòlisses restin en vigor i, un cop cancel·lades, durant 6 anys d’acord amb el previst a l’art. 30.1 del Codi de Comerç, i 10 anys si es tracta de productes de vida i inversió subjectes a la legislació de prevenció de blanqueig de capitals. Son destinataris d’aquestes dades i informació, a més de BLAT, les autoritats competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, la companyia o companyies asseguradores i/o reasseguradores per a les que mediem la seva pòlissa o pòlisses o les tarifiquem prèviament, aquestes comunicacions són requisits legals i contractuals per al desenvolupament de la nostra activitat de mediació i la mediació de les seves pòlisses que vostè AUTORITZA. També AUTORITZA que conservem les seves dades arribat el cas que s’extingís per a qualsevol motiu la seva pòlissa/pòlisses tant amb la finalitat de presentar-vos una altra del seu interès, ja sigui en general per continuar presentant-li ofertes d’altres productes asseguradors o financers del seu possible interès, en tant no ens revoqui aquest consentiment, i arribat el cas que així ho accepti, intermediar-los.
b) ELS SEUS DRETS: Vostè pot accedir a les esmentades dades, així com rectificar-les i cancel-lar-les o limitar-ne el seu ús. Té dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d’ús comú de les seves dades i de lectura mecànica i a transmetre’ls a una altre responsable de tractament, o bé a que aquesta mateixa corredoria els trameti al responsable que ens indiqui a petició seva. Té dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment sense que això afecti a la validesa del tractament previ a aquesta retirada. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades; l’Agència de Protecció de Dades central o catalana (www.agpd.es/apdcat.gencat.cat).
c) El responsable del fitxer/base de dades és BLAT Corredoria d’Assegurances i Reassegurances SL, essent la nostre adreça la mateixa adreça professional ja indicada.
d) BLAT no farà servir les seves dades per a prendre decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.
e) Per a més informació sobre la nostre política de privacitat de dades pot consultar a www.blatseguros.com. Per exercir els drets esmentats, l’interessat haurà de dirigir sol·licitud degudament complimentada i acompanyada de document indentificatiu a lopd@blatseguros.com o per correu postal a l’atenció del Responsable PD a Avda. Cerdanyola 79-81 1º Of.11. Sant Cugat del Vallès, 08172 de Barcelona.