PECUARI
Assegurances que cobreixen Produccions i/o Explotacions Pecuàries contra els danys causats per riscos, com és ara Accidents, Malalties, Problemes derivats del Part, Encefalopatia Espongiforme Bovina (E.E.B), Febre Aftosa, Tuberculosi, Leucosi Bovina, Peripneumònia contagiosa Bovina, Brucel·losis, Llengua Blava, Despeses per la Destrucció d'Animals Morts a l'Explotació, entre d'altres.

ASSEGURANÇA AGRÀRIA COMBINADA: AGROSEGURO
Treballem totes les línies d'assegurances Pecuàries contemplades en el "Plans Anuals d'Assegurança Agrària Combinada" (AGROSEGURO).

ASSEGURANCES COMPLEMENTÀRIES A AGROSEGURO
Desarrollamos programas específicos de seguros que complementan los riesgos cubiertos por AGROSEGURO, para ajustarnos a los precios reales de mercado.

ASSEGURANCES A MIDA
Desenvolupem programes específics d'assegurances que complementen als riscos coberts per AGROSEGURO per a ajustar-nos als preus reals de mercat. ASSEGURANCES DIVERSES PER A ANIMALS DE COMPANYIA