%

Privacy Policy

Cumpliment de la LSSI
En cumplimient de l'artícle 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. informa:

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. és una Corredoria d'assegurances i Reassegurances, amb domicili social a l'Avinguda Cerdanyola 79-81 1º OF11, Sant Cugat del Vallés, amb e-mail blat@blatseguros.com, amb el domini blatseguros.com. L'empresa està inscrita amb el NIF B58064056 del Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 6734, Libro 6014, Sección 2, Folio 90, hoja 80167.

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. és una marca comercial registrada en el Botlletí Oficial de la Propietat Industrial (B.O.P.I) de Barcelona amb el numero 282.779(4), clase 36.

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L., està inscrita en el Registre de la D.G.S. y F.P. amb les claus J-378 (Corredors d'Assegurances) RJ-0012 (Corredors de Reassegurances), té concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i constituida garantia segons el que està establert a la Llei de Mediació 26/2006 .

Política de privacitat

El tractament de les dades personals i tramesa de comunicacions per Mitjans electrònics estan ajustats a la normativa segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgánica de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals 3/2018 de 5 de desembre i la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de Comerç electrònic.

Formulari d' informació general mínima per corredories d'assegurances

En compliment d'allò establert a la Llei 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades i Garantía dels Drets Digitals i l'art.13 del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, els informem del següent:

BLAT CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES S.L. (en endavant BLAT), domicili a Av. Cerdanyola, 78-81 1er. Of. 11, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. i CIF B58064056.

Som inscrits al registre de la DGSFP del Ministeri d´Economia i Hisenda amb el número J-378 Corredors d’Assegurances i amb el número RJ-0012 Corredors de Reassegurances.

Pot fer les comprovacions oportunes a l’organisme abans esmentat a Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es

No ostentem cap participació directa o indirecta en el capital social de cap entitat asseguradora. Cap entitat asseguradora o cap empresa vinculada amb elles ostenta cap participació en el nostre capital social.

Som obligats a proporcionar un assessorament professional objectiu sobre el tipus de contracte d´assegurança que s´ajusti a les seves necessitats.

De conformitat amb allò establert a l´Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), l´informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al nostre Departament d´atenció al client, quina adreça és: Dept. d’atenció al client del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona (Pg. Sant Joan, 33, 08010 Barcelona i elcol-legi@elcol-legi.org), que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament de l´esmentat Departament. Es competent sobre aquestes qüestions la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es), no obstant que és precís esgotar prèviament la via de la queixa o reclamació davant del nostre Departament per poder formular-les davant de l’esmentat organisme.

La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenen com a base les seves informacions i dades sobre el risc i cobertures que finalment resultin del seu interès. Li recordem la importància de que revisi en el seu moment les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa, i que si observa qualsevol error o divergència respecte als termes acordats i/o la seva petició ens les faci saber d’immediat. Hi ha un termini de 30 dies d´ençà l´entrega de la pòlissa per demanar la seva esmena, transcorregut el qual s´estarà al contingut de la pòlissa en aquests aspectes.

Mentre no revoqui aquest encàrrec, AUTORITZA a BLAT a que traslladi en el seu nom les comunicacions que ens faci arribar, inclusiu les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa; en aquests últims casos, haurà de comunicar-lo prèviament a BLAT expressament. També AUTORITZA a que, mentre no revoqui aquest encàrrec pugui cursar-me ofertes i donar-me assessorament en ordre a noves contractacions d’assegurança del meu possible interès.

En compliment d’allò establert a l’art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem així mateix del següent:
a) A BLAT disposem d’un fitxer i base de dades dels nostres clients, que recull les dades necessàries per un eficaç compliment de les nostres funcions i tasques professionals i comercials, així com per a l’acompliment de les nostres obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Aquestes dades es conservaran mentre la seva pòlissa/pòlisses restin en vigor i, un cop cancel·lades, durant 6 anys d’acord amb el previst a l’art. 30.1 del Codi de Comerç, i 10 anys si es tracta de productes de vida i inversió subjectes a la legislació de prevenció de blanqueig de capitals. Son destinataris d’aquestes dades i informació, a més de BLAT, les autoritats competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, la companyia o companyies asseguradores i/o reasseguradores per a les que mediem la seva pòlissa o pòlisses o les tarifiquem prèviament, aquestes comunicacions són requisits legals i contractuals per al desenvolupament de la nostra activitat de mediació i la mediació de les seves pòlisses que vostè AUTORITZA. També AUTORITZA que conservem les seves dades arribat el cas que s’extingís per a qualsevol motiu la seva pòlissa/pòlisses tant amb la finalitat de presentar-vos una altra del seu interès, ja sigui en general per continuar presentant-li ofertes d’altres productes asseguradors o financers del seu possible interès, en tant no ens revoqui aquest consentiment, i arribat el cas que així ho accepti, intermediar-los.
b) ELS SEUS DRETS: Vostè pot accedir a les esmentades dades, així com rectificar-les i cancel-lar-les o limitar-ne el seu ús. Té dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d’ús comú de les seves dades i de lectura mecànica i a transmetre’ls a una altre responsable de tractament, o bé a que aquesta mateixa corredoria els trameti al responsable que ens indiqui a petició seva. Té dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment sense que això afecti a la validesa del tractament previ a aquesta retirada. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades; l’Agència de Protecció de Dades central o catalana (www.agpd.es/apdcat.gencat.cat).
c) El responsable del fitxer/base de dades és BLAT Corredoria d’Assegurances i Reassegurances SL, essent la nostre adreça la mateixa adreça professional ja indicada.
d) BLAT no farà servir les seves dades per a prendre decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.
e) Per a més informació sobre la nostre política de privacitat de dades pot consultar a blatseguros.com. Per exercir els drets esmentats, l’interessat haurà de dirigir sol·licitud degudament complimentada i acompanyada de document indentificatiu a lopd@blatseguros.com o per correu postal a l’atenció del Responsable PD a Avda. Cerdanyola 79-81 1º Of.11. Sant Cugat del Vallès, 08172 de Barcelona.

Shape 3
INSURANCE
 • Population growth is both an opportunity and a challenge. Productions and farms will be required to look for new ways to become more efficient and sustainable at the same time. Climate change impacts are expected to increase in the coming years.

  Learn more
 • The aquaculture sector is a high-potential and steadily growing sector that continues to expand by offering a more sustainable alternative to commercial fishing, whose development has stagnated in recent years. However, the sector faces high loss and mortality risks for fish, molluscs, algae, and crustaceans, so coverage is very important to ensure a viable investment.

  Learn more
 • Implementing more sustainable and environmentally friendly practices is a major challenge for the livestock industry today. This involves a shift in working models, advanced technology, and investment in new measures such as biomass, which add complexity, technification and risk to the profession.

  Learn more
 • The climate crisis has led to major changes in the climate around the world, with a direct impact on forest areas. The more unstable the climate becomes, the greater the risk of fire and wind as extreme phenomena, and so on.

  Learn more
REINSURANCE

The insurance of insurance. Risk spreading and loss limitation in the event of large claims is particularly important in the primary sector insurance business.

Investments are becoming increasingly significant and require considerable financial resources beyond what the insurance companies themselves can handle, making support from major, solvent reinsurance companies essential.

We know that by protecting the insurance industry, we guarantee the protection of all insured individuals.

THAT'S WHY BLAT ALSO OFFERS SPECIFIC REINSURANCE SOLUTIONS ON A GLOBAL BASIS THANKS TO OUR TOP-TIER PARTNERS.

REQUEST INFORMATION
Shape 6
Ver más